Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA informa que és titular del lloc web https://www.bioservice.es. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA, amb CIF F95578092 i domicili social al POL. IND. TXAKO 3 48480 ARRIGORRIAGA (BISCAIA), inscrita al Llibre d’Inscripció de Societats Cooperatives Petites, en el foli 59, sota el seient 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@bioservice.es

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA contràriament al que disposen les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu propi lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari amb motiu de la navegació per Internet.

MODIFICACIONS

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades de manera vàlida per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de BIOSERVICE S COOP PEQUEÑA amb CIF F95578092 i domicili social situat al POL. IND. TXAKO N. 3 PLANTA BAIXA PAVELLÓ 1 48480, ARRIGORRIAGA (BISCAIA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que BIOSERVICE S COOP PEQUEÑA té previst realitzar:

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
Base legítima: El compliment d’una llei.
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.
Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O. 7/2012.
Base legítima: El compliment d’una llei.
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió («dret a l’oblit»), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic ivan@bioservice.es. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA i l’usuari.
BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.
En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en ella (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA es reserva igualment la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA té el domicili a BISCAIA, Espanya.