Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/20025 do 11 de xullo de Servizos da sociedade da información e o comercio electrónico (LSSI-CE), BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA informa que é titular do sitio web https://www.bioservice.es. De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, BIOSERVICE S. COOP. PEQUEÑA informa dos seguintes datos:

O titular deste sitio web é BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA , con CIF F95578092 e domicilio social en POL. IND. TXAKO 3 48480 ARRIGORRIAGA (VIZCAYA), inscrita no Libro de Inscrición de Sociedades Cooperativas Pequeñas, no folio 59, baixo o asentamento 1. A dirección de correo electrónico de contacto coa empresa é: info@bioservice.es

 

USUARIO E RÉXIME DE RESPONSABILIDADES

A navegación, acceso e uso do sitio web de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA confire a condición de usuario, pola que se aceptan, dende a navegación polo sitio web de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA, todas as condicións de uso aquí establecidas sen perxuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal, segundo o caso.

O sitio web de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

A veracidade e licitude das informacións aportadas polo usuario nos formularios estendidos por BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos polo web.

O uso da información, servizos e datos ofrecidos por BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Ley, a moral, as boas costumes ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.

 

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso se procederá a examinar ou rexeitar ningún tipo de control sobre o contido dos outros sitios da rede. Asimesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns.

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puideran derivar da navegación polo sitio web. En consecuencia, BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA, non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que o usuario puider sufrir pola navegación en Internet.

 

MODIFICACIÓNS

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA reserva o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen previo aviso, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo ou nas condicións xerais de contratación. As devanditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas no web e até que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade coa normativa vixente e aplicable en protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de BIOSERVICE S. COOP. PEQUEÑA con CIF F95578092 e domicilio social sito en POL. IND. TXAKO Nº3 PLANTA BAIXA PAVILLÓN 1 48480, ARRIGORRIAGA (BIZKAIA), e que a continuación relaciónanse as súas respectivas finalidades, prazos de conservación e bases lexitimadoras. Para aqueles tratamentos que o requiran, infórmase tamén da posible elaboración de perfís e decisións automatizadas, así como as posibles cesións e transferencias internacionais que BIOSERVICE PEQUEÑA ten previsto realizar:
Finalidade: Xestión e tramitación das obrigas e deberes que se deriven do cumprimento da normativa á cal está suxeita a entidade
Prazo de conservación: conservación das copias dos documentos até que prescriban as accións para reclamarlle unha posible responsabilidade.
Base lexítima: En cumprimento dunha lei.
Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a organismos e/ou administración pública con competencia na materia coa finalidade de cumprir coas obrigas establecidas na normativa aplicable. Ademais, infórmase de que a base lexitimadora da cesión é o cumprimento dunha lei.
Finalidade: Xestión administrativa, facturación, contabilidade e obrigas legais
Prazo de conservación: 5 anos en cumprimento da lei tributaria e 10 anos a documentación fiscal en cumprimento da LO. 7/2012.
Base lexítima: En cumprimento dunha lei.
Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario, á Axencia Tributaria, bancos, caixas e organismos e/ou administración pública con competencia na materia coa finalidade de cumprir coas obrigas establecidas na normativa aplicable. Ademais, infórmase de que a base lexitimadora da cesión é o cumprimento dunha lei.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente e aplicable en protección de datos, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión («dereito ao esquecemento»), portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, así como a revogación do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada anteriormente ou ao correo electrónico ivan@bioservice.es Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

 

CERTIFICADO SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

O CERTIFICADO SSL proporciona autenticación, privacidade e seguridade da información entre BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA e o usuario.

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA dispón dun certificado de seguridade que se utiliza por CERTIFICADO SSL para realizar conexións seguras.

Neste proceso establécense varios parámetros para realizar a conexión de forma segura e establécese usando chaves preestablecidas, codificando e descodificando todos os datos enviados até que a conexión sexa pechada.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendo aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de propiedade intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e industrial titularidade de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA.

 

ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre o usuario e o prestador rexirase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia, as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria e cumprir coas normas sobre xurisdición e competencia ao respecto. BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA ten o seu domicilio en BISCAIA, España.