Bioservice

Somos un Centro Especial de Emprego constituído como cooperativa e dedicámonos á xestión de residuos
Somos un Centro Especial de Emprego constituído como cooperativa en 2009 cuxo fin é promover a integración laboral de persoas con discapacidade e colaborar co medio ambiente a través da xestión e reutilización de residuos.

La A Lei 22/2011 do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, establece no seu artigo 17 a obrigatoriedade por parte do produtor dun residuo, de encargar o tratamento de residuos a un negociante ou empresa autorizada conforme a lei.

Autorización como xestor de residuos (PDF)

Somos unha empresa autorizada para o tratamento e xestión dos seguintes residuos

Bioservice como xestor autorizado de residuos EUX/003/16 pode realizar a xestión dos seguintes residuos

 • LER 08 03 13 – Residuos de tintas distintos dos especificados no código 08 03 12.
 • LER 08 03 17 – Residuos de tóner de impresión distintos dos especificados no código 08 03 17.
 • LER 16 02 16 – Residuos de tintas distintos dos especificados no código 16 02 15.
 • LER 15 01 02 – Envases de plástico.
 • LER 20 01 01 – Papel e cartón. (Papel confidencial e non confidencial).

Axudámosche a cumprir coa Lei xeral de discapacidade

A Lei xeral de discapacidade (LGD nas súas siglas en español) do 29 de novembro, recolle a obrigatoriedade por parte das empresas, tanto públicas como privadas que teñan 50 ou máis empregados, de establecer unha cota de reserva sobre o total de postos de traballo do 2% a favor destes traballadores e traballadoras.
El O Real Decreto 364/2005 do 8 de abril, propón medidas alternativas para este cumprimento entre as que se atopa acelebración dun contrato mercantil ou civil cun Centro Especial de Emprego para a prestación de servizos alleos e accesorios á actividade normal da empresa.

Centro especiais de emprego (CEE) (PDF)

Polo que, contratando os nosos servizos, poderán cumprir coa devandita obrigatoriedade, ademais de colaborar co medio ambiente.
Os nosos servizos:

Recolector del año 2019

Recolledor do ano 2019

Recolector del año 2018

Recolledor do ano 2018

Premio Accesit GARAPEN 2010

Premio Accesit GARAPEN 2010

Empresa participante deAsociación Europea de remanufactura de cartuchos de impresora

Asociación Europea de remanufactura de cartuchos de impresora

Premio MOMENTUM Project 2014

Empresa participante de Momentum Project 2014

O noso compromiso co medio ambiente

O obxectivo primordial de Bioservice é a reutilización de todos os residuos que xestionamos ou, no seu defecto, a reciclaxe destes xa que NON enviamos ningún residuo a vertedeiro dende a nosa creación.

 

Que beneficios conseguimos con esta política

Cartuchos de impresora

 • Evitamos o vertido de cartuchos de impresora, xa que tarda máis de 500 anos en biodegradarse.
 • Reducimos a utilización de 3.5 litros de petróleo por kilo de cartucho xestionado.

Papel (por cada 100 kilos xestionados)

 • Evitamos a tala de 1.2 árbores.
 • Aforramos 400 Kwh de enerxía.
 • Aforramos de 2.6 m3 de agua.

Residuos electrónicos

 • Aforramos un 95 % de enerxía ao reciclar o aluminio.
 • Evitamos a contaminación por mercurio, plomo, cadmio e outras substancias perigosas.
 • Evitamos que se envíen residuos a grandes vertedoiros do mundo (Agbogbloshie, capital de Ghana e Guiyu en China).

Séguenos nas redes