Política de privacidade

De acordo co que, establecido na normativa vixente en Protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA con CIF F95578092 e domicilio social sito en Pol. Ind. Txako 3 planta baixa, pavillón 1, 48480, Arrigorriaga (Biscaia), coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento coa normativa vixente, BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA informa de que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.
Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados e que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA informada que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. Por iso BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes se supriman ou rectifiquen sen dilación cando estes sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, así como o consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada anteriormente ou ao correo electrónico ivan@bioservice.es

Á súa vez, informámoslle de que pode contactar co Delegado de protección de datos de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA, dirixíndose por escrito á dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o ao teléfono 902877192.

Poderá dirixirse á Autoridade de control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Co envío do formulario de recollida de datos, vostede acepta a política de privacidade de BIOSERVICE S. COOP. PEQUEÑA.